Optioner


Villkoren för teckningsoptionerna:

Optionerna ger rätt till teckning av aktier från registrering av optionerna hos Bolagsverket till 2022 02 22.

Teckningskursen för aktierna skall vara 130 kronor

Kursjustering

Genomför bolaget en aktiesplit eller aktiesammanläggning ska lösenkursen justeras i enlighet med villkoren för spliten eller sammanläggningen

Genomför bolaget en aktieemission med en emissionskurs under 80 kronor justerad för split eller sammanläggning ska teckningskursen justeras enligt följande.

((AF x 140) + EMB) / (AF + NYA)

AF = Antal stamaktier före emissionen

NYA = Antal nyemitterade stamaktier

EMB = Emissionsbelopp beräknat som summan av antalet nyemitterade aktier i varje stamaktieserie multiplicerad med respektive emissionskurs.

De nya aktierna ger rätt till eventuell utdelning året efter att de tecknats.